Titel

Kodeskift - sociale og kulturelle sprogmiljøer

Forfatter

Jytte Isaksen

Beskrivelse

Bogen stiller spørgsmålet: Hvorfor snakker vi forskelligt?
Læseren bliver indført i basale sociale og kulturelle sprogmiljøer samt får indsigt i sprog og sociokulturelle konteksters indre dynamik, indsigt i mulige barrierer i forhold til succesfuld kommunikation i sociokulturelle kommunikationssituationer og kontekster og kodeskift i forhold til hvilke domæner, man færdes i.
Læseren præsenteres også for sprogvarianter som dialekter, sociolekter, etnolekter, multietnolekter og kronolekter.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om sprogkoder, sprogvarianter, kodeskift/sprogskift gennem forskellige opgavetyper.
Bogen indeholder opgaver som fx at reflektere, lave drejebog med samtaler, overvejelser, iagttagelser, undersøgelser, beskrivelser, lave video, hvordan man kommunikerer i forskellige domæner, finde kropssprogets koder, karakteristik af sprogkoder og lave en præsentation, hvor spørgsmålet, Hvorfor snakker vi forskelligt?, besvares.

Kodeskift kan anvendes til flere niveauer i dansk, dansk som andetsprog i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, VUC, på erhvervsuddannelser, sprogskoler eller SOSU.

Emneord: VUC Syd - sprog, dialekt, kronolekt, kommunikation, domæne.

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Dansk
Færdigheds- og vidensmål:
• Sprog og kultur
• Sproglig bevidsthed.
Kompetencemål:
• Eleven kan deltage reflekteret i kommunikationssituation i komplekse formelle og sociale situationer.

Stx og hf
Dansk A
Kernestof:
• Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik
• Kommunikationsanalyse.

Hfe C
Kernestof:
• Retorisk analyse
• Kommunikationsanalyse.

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Dansk, Niveau G, F:
• Kommunikationssituationen.

Dansk som andetsprog, Niveau Basis:
• Talehandlinger og kommunikation
• Kursistoplevelser af sprog som identitetsskabende faktor.

Dansk som andetsprog, Niveau G:
• Kommunikation, talehandlinger og modtagerbevidsthed.

Dansk som andetsprog, Niveau F:
• Kursisterfaringer med sprog i forskellige sociokulturelle sammenhænge.
• Kulturelle koder.

Dansk som andetsprog, Niveau E og D:
• Kursisterfaringer med sprog i forskellige sociokulturelle sammenhænge.
• Mulighed for barrierer i forhold til succesfuld kommunikation i forskellige uformelle sociokulturelle kontekster.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion