Titel

Kriminalitet - forbrydelse og straf

Forfatter

Lasse Lehmann Saatterup

Beskrivelse

Med film, billeder og animationer sætter bogen ”Kriminalitet – forbrydelse og straf” fokus på kriminalitet i samfundet og årsagerne hertil. Gennem arbejdet med bogen skal læseren opnå en forståelse for baggrunden for kriminelle handlinger, konsekvensen heraf, effekten af straf, samt hvordan samfundet kan nedbringe kriminaliteten.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren selv producerer viden ved at udøve og undersøge retssystemet og bearbejde interviews med en sociolog og en kriminel. De digitale produkter, der produceres i løbet af bogen er bl.a. Keynote-præsentation, Explain Everything, iMovie m.m. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i samfundsfag i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf og VUC eller i tværfaglige forløb relateret til emnet kriminalitet i samfundet.

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Samfundsfag
Færdigheds- og vidensmål:
Socialisering
Undersøgelsesmetoder.

Kompetencemål:
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger 
Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder. 

STX
Samdundsfag, C og B
Kernestof: 
Sociologi – formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
Politik – magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet
Sociologi – formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller 
Politik – undersøge og dokumentere et politikområde
Argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
 
Almen Voksenuddannelse (AVU)
Samfundsfag, niveau G
Kernestof:
Retsvæsenet

Samfundsfag, niveau D
Kernestof:
Det politiske system i Danmark, herunder beslutningsprocesser på lokalt, regionalt og nationalt niveau.VUC

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder